40 tys. na założenie własnej firmy a rozliczenie dla fiskusa


Założenie własnej firmy i uniezależnienie się od pracodawcy, jest marzeniem niejednej osoby. Działalność gospodarcza może być jednocześnie jedynym sposobem na to, aby wyrwać się z bezrobocia. Chcąc otworzyć własny biznes trzeba jednak dysponować pewnymi środkami finansowymi.

 

Można je pozyskać w ramach dotacji finansowanych przez Unię Europejską z różnorodnych Funduszy Unijnych. Części z nich rozdysponowywanych jest przez Powiatowe Urzędy Pracy w całej Polsce. Inne dostępne są w instytucjach dysponujących środkami unijnymi, w ramach indywidualnie organizowanych konkursów. Niejednokrotnie na założenie własnej firmy w ciągu ostatnich kilku lat młodzi, zdolni ludzie mogli pozyskać dotację w wysokości 40 tys. zł. Wystarczało to na założenie firmy, wynajem lokalu komercyjnego, na jego wyposażenie czy na pokrycie wstępnych kosztów towaru niezbędnego do sklepu czy punktu usługowego. Otrzymując taką dotację przedsiębiorca musi mieć świadomość, że musi złożyć w związku z nią odpowiednie rozliczenie dla fiskusa. Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też objęta jest jakimkolwiek zwolnieniem podatkowym?

Dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej

W ramach licznych, uruchamianych na gruncie polskiej gospodarki, Programów Operacyjnych Unii Europejskiej, przedsiębiorcy mogli od chwili przystąpienia Polski do Unii europejskiej, korzystać z wielu dotacji na potrzeby otwarcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Fundusze unijne rozdysponowane są przez różne instytucje zarządzające programami operacyjnymi. Wśród nich są również Urzędy Pracy i Urzędy Gmin, z których można uzyskać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie wykonywania własnej działalności gospodarczej.

Pojedyncza dotacja mogła opiewać nawet na 40 tys. zł i miała charakter bezzwrotny. Uzyskanie dotacji miało pozwolić na realizację biznesplanu i ostateczne uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Zwrot dotacji dokonywany był tylko wówczas, gdy firma nie przetrwała na rynku roku lub dwóch, albo pieniądze z dofinansowania były wydatkowane nie tylko na wydatki kwalifikowalne w danym projekcie, ale i na inne. Dotacja unijna dla nowo otwieranej firmy może wywołać określone skutki podatkowe. Niemniej jednak, jeśli chodzi o dotacje na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej uzyskane bezpośrednio z Urzędu Pracy, podatnik może skorzystać z preferencji podatkowych i uniknąć opłacania od tych środków podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotacja bez podatku

Rozliczenie dla fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych niekoniecznie musi ujmować kwotę dotacji uzyskanej na otwarcie własnej działalności gospodarczej z funduszy unijnych. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku wskazano, że zwolnieniem w opodatkowaniu PIT objęte są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W takiej sytuacji, jeśli wszystkie warunku ustawowe są spełnione, dotacja na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej będzie objęta zwolnieniem podatkowym, a jej uzyskanie co prawda spowoduje powstanie przychodu po stronie podatnika, choć nie będzie to przychód do opodatkowania. Według interpretacji Izby Skarbowej w  Warszawie z 2008 roku, będzie to przychód z innych źródeł, ale nie trzeba od niego płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy podkreślić, że dotacje unijne wypłacane z Urzędu pracy dla bezrobotnego, na rozpoczęcie działalności gospodarczej, będą przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, rozliczenie dla fiskusa z dochodów przedsiębiorcy, podobnie jak podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona przez niego, nie będą wyszczególniały kwoty otrzymanego dofinansowania w obrębie przychodów do opodatkowania.

Wszystkie wydatki poniesione na zakup przez przedsiębiorcę składników majątku z pieniędzy otrzymanych z dotacji, zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wraz z wydatkami na składki ZUS lub innymi opłatami. Podatnik od całej kwoty nabytych składników majątku ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług konsumpcyjnych.