Czy samotna matka może złożyć Pit jako eDeklarację?


Preferencje w zakresie rozliczania się z fiskusem z podatku dochodowego od osób fizycznych przysługują tylko nielicznym grupom podatników, między innymi samotnym rodzicom. Samotna matka ma, podobnie jak samotny ojciec, możliwość rozliczenia się w ramach deklaracji PIT łącznie z dzieckiem.

 

Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko w poprzednim roku podatkowym, za który dokonywane jest rozliczenie, uzyskiwało jakiekolwiek dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie. Ważne jest, aby dziecko pozostawało we wspólnym gospodarstwie domowym z matką i aby rzeczywiście była ona samotnym rodzicem. PITy samotnych matek mogą być złożone osobiście w Urzędzie Skarbowym, wysłane listem poleconym na adres urzędu, albo też wysłane pocztą elektroniczną. Pit jako eDeklaracja podatkowa będzie traktowany na takich samych zasadach jak tradycyjne zeznanie roczne podatnika.

Kto ma prawo do korzystania ze statusu  samotnego rodzica?

Zgodnie z prawem, PITy samotnych matek mogą złożyć kobiety, które wychowują co najmniej jedno dziecko bez wsparcia ze strony biologicznego ojca dziecka lub swojego partnera. Sam fakt wzięcia rozwodu z ojcem dziecka nie uprawnia jeszcze matki do rozliczania się na preferencyjnych zasadach, jakie są przeznaczone dla samotnych rodziców. Samotne wychowywanie dziecka musi mieć wymiar formalny i realny. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że samotnym rodzicem jest osoba, która samodzielnie, bez udziału współmałżonka, lub drugiego rodzica, albo partnera, wychowuje dziecko. Samotny rodzic sprawuje jednocześnie władzę rodzicielską lub opiekuje się dzieckiem niepełnoletnim, do ukończenia 26 roku życia jeśli kontynuuje naukę lub dzieckiem niepełnosprawnym bez względu na wiek.

Taki status nabywają rodzice będący:

  • Panną, kawalerem,
  • Wdową, wdowcem,
  • Rozwódką, rozwodnikiem,
  • Osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • Osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Jak wygląda PIT samotnego rodzica?

Preferencyjne rozliczenia podatkowe PITy samotnych matek mogą zostać złożone w Urzędzie Skarbowym jedynie wówczas, gdy podatniczka w poprzednim roku uzyskiwała dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. PIT samotnej matki może być więc złożony wyłącznie wtedy, gdy wypełnia ona druk PIT-37 lub PIT-36. Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czyli dla podatników, którzy nie byli zobowiązani do odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z kolei, druk PIT-36 z kolei przeznaczone jest dla podatników również opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, ale uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika.

Preferencja w opodatkowaniu polega na tym, że podatnik opodatkowuje swoje dochody łącznie z dochodami dziecka, bez względu na to, czy dziecko pozyskiwało w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też nie. Rozliczenie roczne samotnego rodzica może uwzględniać podatek obliczony w praktyce od połowy sumy dochodów podatnika. Do sumy dochodów samotnego rodzica i dziecka nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Zarówno w momencie, gdy samotna matka składa PIT-37, jak i PIT-36 może posłużyć się drukiem Pit jako eDeklaracją podatkową.