Czy w e-deklaracji podatkowej rozliczę się ze współmałżonkiem?


Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków zwykle pozwala na zoptymalizowanie wysokości płaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklaracja roczna małżonków na jednym druku PIT może być składana nie tylko w formie tradycyjnego, papierowego formularza, ale również jako e-deklaracja. Jak złożyć e-PIT wraz z mężem czy z żoną? Czy e-deklaracja małżonków wymaga spełnienia dodatkowych warunków formalnych?

 

Jak rozliczać się wspólnie?

Bez względu na to czy na roczne rozliczenie podatkowe wybierzemy deklarację papierową, zanoszoną osobiście do urzędu skarbowego lub wysyłaną pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), albo będziemy się chcieli posłużyć e-deklaracją podatkową PIT, zawsze będziemy musieli spełnić odpowiednie warunki wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem. Wśród wymogów formalnych znalazły się następujące wytyczne:

 • bycie małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy - małżonkowie muszą pozostawać w związku małżeńskim od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który chcą się rozliczyć wspólnie. Jeśli nie będą małżeństwem przez cały rok, wspólne rozliczenie podatkowe będzie wykluczone.
 • bycie w formalnym związku małżeńskim - rozumiane jest to jako małżeństwo zawarte w urzędzie stanu cywilnego lub ślub konkordatowy w kościele. Pary żyjące w konkubinacie nie mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia rocznego PIT.
 • bycie polskim rezydentem podatkowym, objętym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy zarówno żony, jak i męża.
 • opodatkowanie dochodów za pomocą dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Wspólne rozliczenie możliwe jest wyłącznie na druku PIT-37 lub PIT-36.
 • posiadanie wspólności majątkowej małżeńskiej - likwiduje ją intercyza, czyli podpisanie notarialnej umowy o rozdzielności majątkowej przed zawarciem związku małżeńskiego lub w trakcie jego trwania.

Na czym polega wspólne rozliczenie podatkowe?

Wspólny PIT małżonków może być złożony jako e-deklaracja podatkowa lub papierowy druk PIT. W obu przypadkach ta preferencja w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych polega na składaniu jednego druku PIT na nazwiska żony i męża. W druku tym należy wykazać wszystkie dochody męża i żony opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Następnie się je sumuje, dzieli na pół i od tak powstałej kwoty określa się właściwą stawkę podatku dochodowego:

 • 18 proc. dla dochodu poniżej granicy 85 528 zł,
 • 32 proc. od nadwyżki ponad 85 528 zł.

Do tego każdy z małżonków ma możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku, zależnej od kwoty dochodu. Kwota ta może wynieść:

 • 1188 zł - dla dochodu w wysokości do 6600 zł,
 • 1188 zł pomniejszone o kwotę równą: 631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł - dla dochodu w wysokości wyższej niż 6600 zł i niższej niż 11 000 zł,
 • 556,02 zł - dla dochodu powyżej 11 000 zł, ale nie większego niż 85 528 zł,
 • 556,02 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla dochodu powyżej 85 528 zł.

Podatnicy przy wspólnym rozliczeniu małżonków mogą skorzystać z licznych ulg podatkowych, np. ulgi na dzieci, o ile spełniają warunki do jej uwzględnienia w rocznej deklaracji podatkowej.

Podatek małżonkowie płacą w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Jak potwierdzić tożsamość?

Jeśli jeden z małżonków powinien rozliczyć się na druku PIT-37, a drugi na druku PIT-36, to wspólny formularz PIT składa się z wykorzystaniem PIT-36. Powinien on trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożyć go przez internet. Trzeba jedynie zweryfikować w takim przypadku swoją tożsamość. Można posłużyć się certyfikowanym podpisem elektronicznym, ale jego wyrobienie kosztuje. Znacznie lepiej jest zweryfikować tożsamość, wpisując w odpowiednie miejsce elektronicznej deklaracji podatkowej kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Jeśli będzie ona zgodna z kwotą zapisaną w systemie podatkowym, formularz PIT wspólny dla małżonków zostanie złożony poprawnie i skutecznie.

Korzyści dla finansów domowych ze wspólnego rozliczenia podatkowego współmałżonków nie będą wysokie, jeśli drugi małżonek zarabia. Im mniej zarobi on w danym roku podatkowym, tym większe korzyści finansowe staną się udziałem was obojga.