Czy wszyscy przedsiębiorcy w Polsce muszą rozliczać się na drukach PIT?


Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce, który ma polską rezydencję podatkową, powinien rozliczać się z polskim fiskusem. Niemniej nie wszyscy przedsiębiorcy wybiorą przy takiej okazji druki PIT. Niektórzy wypełnią zeznania podatkowe na drukach CIT, przeznaczonych na rozliczenie dla fiskusa u osób prawnych, które również płacą podatek dochodowy, choć w nieco innej formie. Sprawdźmy, jakie grupy podatników wypełniają zeznania podatkowe PIT, a jakie będą rozliczały się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem druków CIT. Do jakiej grupy się zaliczasz?

 

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi

Działalność gospodarczą można prowadzić jako osoba fizyczna i będzie to najprostsza forma organizacyjna prowadzenia firmy w Polsce. Między innymi osobą fizyczną są jednoosobowe przedsiębiorstwa czy wspólnicy spółek cywilnych. Oni rozliczają się z fiskusem ze swoich dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym z wykorzystaniem druków PIT. Mogą wybrać formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. Do wyboru w takim przypadku mają:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32 proc.,
 • opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19 proc., bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy działają w Polsce i mają polską rezydencję podatkową, rozliczają się z urzędem skarbowym co roku na odpowiednim druku PIT. Wybierają spośród następujących możliwości:

 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony jest dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego, tzw. liniowców,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej, tzw. kartowiczów.

Formularze PIT-36 mogą być składane przez przedsiębiorców jako rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci lub wspólnie z małżonkiem. To preferencje umożliwiające optymalizację podatkową. Dostępne są w PIT-36 także i ulgi podatkowe, obniżające podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatek należny fiskusowi.

Rozliczenie podatkowe osób prawnych

Przedsiębiorcy mogą działać w Polsce w różnych branżach jako osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą. Są wówczas jednostkami organizacyjnymi, którym ustawodawstwo naszego kraju przyznaje osobowość prawną. Zalicza się do nich spółki kapitałowe prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie itp.

Prócz druków PIT podatnicy w urzędach skarbowych składają rozliczenia podatkowe osób prawnych na formularzach CIT. Wśród formularzy CIT wymienia się następujące druki:

 • CIT-5 - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-6AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,
 • CIT-6R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-7 - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 • CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-8A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-8B- Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8,
 • CIT-9R - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
 • CIT -10Z- Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • CIT-11R- Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 i deklaracji CIT-6AR.

Osoby prawne także rozliczają się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego, ale nie podatku PIT tylko podatku CIT, co przy rozliczeniu rocznym wymaga zastosowania odpowiedniego druku podatkowego, aktualnego dla danego roku.