Czy zakup roweru treningowego dla niepełnosprawnego podatnika podlega pod ulgę rehabilitacyjną?


Osoby niepełnosprawne są traktowane w sposób szczególny przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Mają oni prawo do skorzystania w rozliczeniu rocznym z ulgi rehabilitacyjnej. Niepełnosprawny podatnik składając rozliczenie PIT z ulgą może zoptymalizować wysokość podatku należnego fiskusowi. Ulga rehabilitacyjna może dotyczyć wydatków na sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej. Czy w katalogu wydatków związanych z ulgą rehabilitacyjną będzie mieścił się zakup roweru treningowego dla niepełnosprawnego podatnika? W jaki sposób rozliczyć taką ulgę w rocznej deklaracji podatkowej?

 

Dla kogo taka ulga?

Ulga rehabilitacyjna jest kierowana do podatników niepełnosprawnych, zaklasyfikowanych do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Według ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności – lekki, umiarkowany i ciężki. Zgodnie z art. 3 i 4 wspominanej ustawy:

 • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Należy powiedzieć, że według ustawy o PIT, ulga rehabilitacyjna obejmuje swoim zasięgiem wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na dostosowanie mieszkania czy domu osoby niepełnosprawnej do jej indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Oprócz podatników niepełnosprawnych, prawo do ulgi rehabilitacyjnej w PIT będą mieli również ich opiekunowie. Opiekunem może zostać członek najbliższej rodziny niepełnosprawnego podatnika:

 • współmałżonek,
 • dzieci własne i przysposobione,
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
 • pasierbowie,
 • rodzice,
 • rodzice współmałżonka,
 • rodzeństwo,
 • ojczym i macocha,
 • zięciowie,
 • synowe.

Ważne jest, aby opiekun utrzymywał w ciągu roku podatkowego niepełnosprawną osobę, a dochody tej osoby nie przekraczały limitu 9120 zł.

Koszty kwalifikowane do ulgi rehabilitacyjnej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo wymienia katalog kosztów, jakie klasyfikowane będą do ulgi rehabilitacyjnej. Przede wszystkim będą to wydatki na cele związane z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej. Wśród wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne ustawa o PIT wymienia wydatki poniesione na:

 • adaptację mieszkań i budynków mieszkalnych w związku z koniecznością ich dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności podatnika,
 • wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych w rzeczy, ułatwiające dokonywanie codziennych czynności przez osobę niepełnosprawną,
 • Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb niepełnosprawności,
 • odpłatny, ale i jednocześnie konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie rehabilitacyjnym; w zakładach: lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • zakup i niezbędne naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.
 • odpłatne pobyty w sanatoriach, na turnusach rehabilitacyjnych czy za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • odpłatne zabiegi rehabilitacyjne.
 • zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się,
 • usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa oraz na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Wynika z tego, że jeśli rower treningowy zakupiony dla osoby niepełnosprawnej spełnia warunki uznania go za sprzęt niezbędny do rehabilitacji, wówczas można taki wydatek rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej w deklaracji PIT.