Czy zarobki małoletniego dziecka skreślają ulgę na dziecko?


Jedną z najczęściej stosowanych w Polsce ulg podatkowych pozostaje ulga na dziecko. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych szczegółowo określa, w jakich przypadkach ulga ta jest możliwa do zastosowania. Generalnie, PIT z ulgą rodzinną składa w Urzędzie Skarbowym rodzic lub rodzice, opiekunowie prawni lub rodzice zastępczy, którzy spełniają kryterium dochodowe i opiekowali się dzieckiem przez co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Czy jednak zarobki małoletniego dziecka, na przykład z tytułu wykonywania wakacyjnej pracy na umowę zlecenie, likwidują możliwość zastosowania w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT ulgi na dziecko?

 

Prawo do ulgi na dziecko

W rozliczeniach podatkowych za rok 2013 po raz pierwszy rodzice wychowujący lub sprawujący opiekę nad jednym dzieckiem musieli spełnić kryterium dochodowe, aby móc zastosować w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym PIT ulgę prorodzinną. Przy większej liczbie dzieci, na które odliczana jest ulga kryterium to nie jest brane pod uwagę.

Niezmienne pozostało przy tym to, że rodzice lub opiekunowie dziecka mają prawo do zastosowania w rocznym PIT ulgi na dziecko, jeśli jest to osoba małoletnia, ucząca się do 26 roku życia lub bez względu na wiek, ale z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności. W ustawie o PIT znajdują się szczegółowe warunki, jakie musi spełnić podatnik dla uwzględnienia w PIT ulgi prorodzinnej. Przede wszystkim, ulga na dziecko przyznawana jest podatnikom rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej – 18 i 32%. Ulga ta może być więc ujęta tylko w formularzu rozliczenia podatkowego PIT-36 lub PIT-37.

Ulga na dziecko zostanie przyznana podatnikowi lub podatnikom składającym wspólną deklarację podatkową, którzy przynajmniej jeden dzień w roku podatkowym w stosunku do dziecka:

  • wykonywali władzę rodzicielską,
  • pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało,
  • sprawowali opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zeznanie PIT z ulgą na dziecko może zostać złożone, jeśli podatnik wychowywał, sprawował opiekę lub pełnił funkcję opiekuna prawnego w stosunku do dziecka:

  • Małoletniego,
  • Bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • Do ukończenia 25 roku życia, jeśli dziecko uczyło się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Jeśli dochody dziecka są niższe od 3089 zł, podatnik spełniając wszelkie inne, ustawowe wymagania, rozliczy ulgę na dziecko w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Nie jest więc powiedziane, że zarobkująca osoba małoletnia, której dochody rozlicza rodzic lub są one rozliczane w PIT dziecka, likwiduje możliwość rozliczenia w PIT ulgi na dziecko.

Kiedy ulga zostanie odebrana?

Jeśli zarobki małoletniego dziecka są wysokie, może się okazać, że staną się one okolicznością wyłączającą prawo rodziców do zastosowania w PIT ulgi na dziecko. Osoby pełnoletnie w świetle polskiego prawa mają skończone 18 lat i mogą rozliczać się ze swoich dochodów samodzielnie. Ich pełnoletniość nie neguje jednak prawa rodziców podatników do ulgi na dziecko, o ile owe dziecko nie zarabia zbyt wiele. Jeśli dziecko nie ukończyło 18 lat, nie będzie się najprawdopodobniej samodzielnie rozliczało z fiskusem, ale jego przychody zostaną doliczone do przychodów rodziców. Samodzielnie każdy podatnik, bez względu na to czy ma ukończone 18 lat czy też nie, ma obowiązek rozliczyć się z fiskusem z przychodów pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 7 ustawy o PIT:

  • pracy zawodowej – umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych, z praw autorskich czy licencji,
  • stypendiów,
  • przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku.

„Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci”.

Jeśli to rodzic zobowiązany jest do rozliczenia dochodów małoletniego dziecka, musi złożyć do Urzędu Skarbowego rozliczenie PIT na druku PIT-36, nawet jeśli powinien generalnie rozliczyć się na innym druku podatkowym. Chcąc rozliczyć ulgę na jedno dziecko w takim przypadku będzie musiał uwzględnić przy wyliczaniu kryterium dochodowego, własne dochody i dochody dziecka. Przy rozliczaniu ulgi przez jednego z rodziców kryterium dochodowe wyniesie 56 tys. zł, a dla dwojga rodziców - 112 tys. zł.