Czy zobowiązanie podatkowe może mieć różną wielkość w zależności, czy małżonkowie rozliczają się razem, czy osobno?


Małżonkowie mogą składać jedno wspólne rozliczenie roczne, w którym wykazują jedno zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, wynikające z nałożenia z tytułu uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub dochodów podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli masz prawo do rozliczenia preferencyjnego wraz z żoną lub mężem, poprzez złożenie jednego druku podatkowego, powinieneś dowiedzieć się, czy ci się to opłaca. Zestawienie PIT małżonków może wykazać bowiem zupełnie inne zobowiązanie podatkowe niż te, które małżonkowie opłaciliby sumarycznie, składając dwa oddzielne względem siebie druki podatkowe PIT indywidualne.

 

Warunki dla wspólnego rozliczenia podatkowego

Przed przystąpieniem do wykazywania, kiedy wspólne rozliczenie podatkowe wykaże niższe zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa niż dwa indywidualne rozliczenia żony i męża, przypomnimy, jakie warunki małżeństwo musi spełnić, aby rozliczać się z urzędem skarbowym z wykorzystaniem pojedynczego druku podatkowego.

Wśród wymagań stawianych małżonkom dla preferencyjnego rozliczenia rocznego, znalazły się takie warunki jak:

  • pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy (przez pełne 365 dni) - nawet jeden dzień bycia poza związkiem małżeńskim likwiduje za dany rok podatkowy możliwość wspólnego rozliczenia podatkowego małżonków, na preferencyjnym druku PIT. Trzeba będzie z tym poczekać na kolejny rok, zakładając że małżonkowie się nie rozwiodą i tym samym przestaną być małżeństwem.
  • pozostawanie w formalnym związku małżeńskim - wspólnie z partnerem, partnerką, konkubiną czy konkubentem w ogóle nie będziesz mógł się rozliczyć na jednym druku PIT. Taka preferencja przysługuje tylko formalnym małżeństwo, gdzie istnieje akt zawarcia małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.
  • rozliczanie się z fiskusem według skali podatkowej - tylko, jeśli zarówno ty, jak i twój współmałżonek pozyskiwaliście w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, będziecie mogli rozliczyć się z fiskusem na preferencyjnych zasadach.
  • posiadanie wspólności majątkowej małżeńskiej - jeśli podpisałeś ze współmałżonkiem intercyzę, czyli notarialny akt rozdzielności majątkowej, nie będziesz mógł się z nim rozliczać, z uwagi na brak wspólnego majątku.
  • bycie polskim rezydentem podatkowym - tylko osoby objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą mogły rozliczyć się jako małżonkowie, na preferencyjnych zasadach z fiskusem.

Zawsze PIT małżonków musi być złożony na druku PIT-37 lub PIT-36, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, we właściwym urzędzie skarbowym. Można wysłać takie zeznanie roczne pocztą elektroniczną i uzyskać na potwierdzenie dokument cyfrowy UPO (urzędowe potwierdzenie odbioru) albo wydrukować taki formularz lub wypisać go osobiście na papierze i zanieść do urzędu skarbowego lub wysłać pocztą, z wykorzystaniem listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Różne wysokości zobowiązania podatkowego

Zarówno w przypadku PIT-37 i PIT-36 składanych indywidualnie na nazwisko jednego podatnika, jak i w momencie, gdy jedno z tych rozliczeń jest rozliczeniem małżonków, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika czy podatników, od którego odprowadza się należność na rzecz fiskusa według stawki 18 proc. do kwoty dochodu 85 528 zł lub stawki 32 proc. od nadwyżki ponad dochód w wysokości 85 528 zł.

Niemniej należność podatkowa wynikająca ze wspólnego rozliczenia rocznego małżonków może być inna niż suma należności wynikających z rozliczeń indywidualnych. Jest to związane z tym, że przy rozliczeniu wspólnym stawkę podatku dochodowego ustala się od połowy łącznych dochodów małżonków. Później wyliczony podatek mnoży się razy dwa i taki trzeba zapłacić do urzędu skarbowego.

Nie zawsze zobowiązanie podatkowe wynikające z rozliczenia małżonków będzie niższe od zobowiązania w deklaracjach indywidualnych tych samych małżonków. Zależy to od wysokości ich ubiegłorocznych dochodów objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Największa różnica będzie występować w przypadku, gdy jeden z podatników zarabia dwukrotność pierwszego progu skali podatkowej, tj. 2x 85 528 zł, a drugi nie zarabia nic. Wówczas łączna suma zobowiązania podatkowego wyniesie 171 056 zł, podzielona na pół - 85 528 zł, czyli podatnik zapłaci podatek według stawki 18 proc. Z kolei, jeśli rozliczałby się samodzielnie, to od połowy dochodów musiałby już płacić podatek w wysokości 32 proc.