Czym jest podatek leśny i kto de facto musi go uiszczać?


Podatek leśny jest jednym z podatków bezpośrednich, jakie obowiązują w Polsce. Swoją konstrukcją przypomina nieco podatek rolny. Przedstawiamy w niniejszym artykule, kto zobowiązany jest do uiszczania podatku leśnego i w jakich terminach należy dokonać takiej płatności.

 

Przepisy dotyczące nakładania podatku leśnego

Podatek leśny jest nakładany na polskich podatników od 1991 roku. Został wprowadzony do polskiego systemu fiskalnego ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Ma charakter podatku bezpośredniego, majątkowego. Po uiszczeniu przez podatników trafia on do budżetu poszczególnych gmin, na terenie których znajdują się tereny leśne obciążone takim podatkiem.

Przedmiotem opodatkowania w przypadku tej daniny są szeroko rozumiane lasy. W ustawie wskazano, że należy interpretować je jako grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym pojawia się z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu nabycia tytułu prawnego do lasu przez podatnika lub objęcia lasu w posiadanie przez podatnika.

Wygaśnięcie obowiązku odprowadzania podatku leśnego ma miejsce ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające go.

Podatnicy podatku leśnego

Zobowiązanymi do opłacania podatku leśnego zgodnie z obowiązującymi przepisami są:

 • właściciele gruntów leśnych,
 • posiadacze samoistni lasów,
 • użytkownicy wieczyści lasów,
 • posiadacze lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązkiem tychże podatników jest składanie do właściwego względem miejsca położenia lasu urzędu skarbowego:

 • informacji o lasach (w przypadku osób fizycznych), w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracji na podatek leśny (w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej), w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Zarówno informacja o lasach, jak i deklaracja na podatek leśny muszą zostać sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy. Nawet jeśli na mocy odrębnych przepisów właściciele lasów są zwolnieni od opłacania podatku leśnego, to muszą oni składać właściwe informacje i deklaracje do urzędu skarbowego.

Zwolnienia z podatku leśnego

Podatku leśnego nie zapłacą podatnicy będący właścicielami użytków ekologicznych, lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat oraz lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków. Podatnikami podatku leśnego nie są:

 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową,
 • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o podatku leśnym,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego, uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Wymiar podatku leśnego

W 2017 roku podatek leśny wynosi 42,02 zł od 1 ha, podczas gdy w 2016 roku obowiązywała stawka w wysokości 42,19 zł, w 2015 roku była ona niższa i wynosiła 41,55 zł. Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny płaci się od 1 ha za rok podatkowy, w postaci równowartości pieniężnej 0,220 m3 drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatek leśny osoby fizyczne opłacają w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Z kolei osoby prawne opłacają go za poszczególne miesiące, do 15 dnia każdego miesiąca.