Darowizny na Kościół a zeznanie PIT roczne


Wypełniając zeznanie PIT roczne podatnik w wielu przypadkach będzie mógł obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, zwłaszcza, jeśli rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Jedną z ulg podatkowych, jaką można zastosować, składając deklaracje Pity jest ulga na darowiznę. Nie wszystkie darowizny będą podlegały odliczeniu w PIT. Na pewno będzie można go dokonać, jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym składał datki na kościół. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że darowizny na Kościół podlegają, według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podatkowemu. Czy można odliczyć zatem dowolną kwotę darowizny na Kościół w rocznym formularzu PIT, czy odliczenie podlega jakimkolwiek limitom?

 

Jak funkcjonuje ulga na darowiznę na rzecz kościoła?

Darowizna na Kościół jest jedną z darowizn, jakich przekazanie przez podatnika w poprzednim roku podatkowym może skutkować odliczeniem podatkowym, czyli zastosowaniem ulgi na darowiznę. Konstrukcja ulgi na darowiznę kościelną została wyjaśniona w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Generalnie więc, wszystkie datki na kościół mogą posłużyć jako podstawa odliczenia w rocznych deklaracjach PITy podatników. Darowizny na Kościół podlegają odliczeniu od dochodu, o ile są dokonywane na cele:

 • kultu religijnego,
 • charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego.

Istotną kwestią pozostaje fakt, że odliczenie darowizny dokonanej na cele kultu religijnego nie może zostać dokonane w dowolnej wysokości, bowiem podlega ono limitom ustawowym. Natomiast ulga na darowiznę na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego nie jest limitowana.

Limity ulgi na kościół

Jeśli darowizny na Kościół były dokonywane właściwie na cele kultu religijnego, wówczas podatnik odliczy je w swoich deklaracjach podatkowych, ale wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty 6% jego dochodów. Darowizna może zostać odliczona od dochodu nawet w całości, o ile nie przekroczy ustawowo ustanowionego limitu.  Limit nie dotyczy jedynie ulgi na cele kultu religijnego, ale również ulg na cele krwiodawstwa i na rzecz organizacji pożytku publicznego. W przypadku, gdy darowizny dokonane na inne cele, niż cele kultu religijnego będą wysokie, wówczas istnieje możliwość, że rozliczenie roczne podatnika nie będzie uwzględniała odliczenia darowizny na kościół.

Ulga na darowiznę kościelną bez limitu

Powyższy limit nie znajduje w ogóle zastosowania w odniesieniu do darowizn na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego. Darowizny tego typu mogą więc być odliczane w pełnej wysokości, o ile nie przekroczą kwoty dochodu podatnika, jaki wykazał on w rocznej deklaracji podatkowej. Oprócz darowizn na rzecz Kościoła Katolickiego, od dochodu podatnika w rocznej deklaracji PIT będą podlegały datki przekazane na rzecz innych kościołów czy związków wyznaniowych.  Do tychże kościołów zalicza się:

 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
 • Kościół Ewangelicko-Augsburskiego,
 • Kościół Ewangelicko-Reformowanego,
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny,
 • Kościół Chrześcijan Baptystów,
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego,
 • Kościół Polskokatolicki,
 • Kościół Katolicki Mariawitów,
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów,
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Odliczenie darowizny na Kościół w praktyce

Ulgę na darowiznę na kościół można odliczyć w PIT-36 i w PIT-37, czyli w deklaracjach podatkowych rocznych składanych przez podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Datki na kościół nie będą podstawą do dokonania odliczenia, jeśli darczyńca nie będzie posiadał dowodu ich przekazania w poprzednim roku podatkowym. Dokumentacja dokonania darowizny na Kościół nie jest dołączana do głównej deklaracji podatkowej składanej przez podatnika w danym Urzędzie Skarbowym, ale musi on być w jej posiadaniu i przedstawić ją na żądanie fiskusa, na wypadek kontroli podatkowej. Takie dokumenty należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym złożono roczną deklarację. Wystarczającym potwierdzeniem faktu dokonania ulgi będzie dowód wpłaty na rachunek bankowy Kościoła.

Ulga na kościół w związku z przekazaną darowizną powinna być ujęta w załączniku PIT/O, w części D, w którym wykazuje się kolejno:

 • wartość darowizny,
 • wartość odliczenia,
 • dane identyfikujące obdarowanego, w tym jego nazwę i adres.