Dla kogo dokładnie przeznaczony jest formularz PIT 37


Pracownicy etatowi jak i emeryci czy renciści, wypełniając formularze PIT posłużą się drukiem PIT-37. PIT 37 przeznaczony jest jednak dla znacznie szerszego grona podatników od tego, które zostało już wymienione. Druk PIT tego rodzaju wypełnią wszyscy podatnicy, którzy uzyskiwali dochody opodatkowane według skali podatkowej - 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika.

 

Oznacza to, że nie byli oni zobowiązani w ciągu roku podatkowego do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, czy podatku dochodowego w trybie jednorazowym, po zakończeniu roku podatkowego. Kto jeszcze będzie mógł posłużyć się drukiem podatkowym PIT-37, aby skutecznie i poprawnie rozliczyć się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem?

Dla kogo PIT-37?

Generalnie, podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy czy świadczeniodawcy, muszą rozliczać się z Urzędem Skarbowym korzystając z druku PIT-37. Formularze Pity tego rodzaju złożą wszyscy podatnicy, którzy uzyskiwali dochody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy z tytułu wykonywania pracy nakładczej ale nie tylko.

Formularz PIT 37 zobowiązani są złożyć w Urzędzie Skarbowym podatnicy, którzy:

 • wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:
 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów,
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Między innymi, deklaracja PIT-37 będzie składana przez pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, służbowego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej, albo stypendyści, osoby pobierające zasiłki z ZUS, osoby wykonujące działalność osobiście, czy emeryci i renciści osobiście rozliczający się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Korzyści wynikające ze złożenia formularza PIT-37

Podatnicy, którzy posługują się formularzem PIT-37 do rozliczenia podatkowego, mogą skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych. Mogą złożyć druk PIT 37 łącznie ze współmałżonkiem, lub w formie rozliczenia osoby samotnie wychowującej dziecko. W takich przypadkach stawka podatku dochodowego od osób fizycznych jest opłacana od połowy sumy dochodów współmałżonków, czy samotnego rodzica i dziecka. W PIT-37 można skorzystać z ulgi na Internet, ulgi prorodzinnej, ulgi rehabilitacyjnej czy ulgi na darowiznę i innych. Można też ująć w rozliczeniu rocznym kwotę wolną od podatku w wysokości 3091 zł i tym  samym pomniejszyć należność podatkową wpłacaną fiskusowi. W ramach PIT 37 można przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.