Jedno dziecko i rozwiedzieni rodzice - jak rozliczyć ulgę rodzinną?


Prawo do ulgi prorodzinnej, nazywanej również ulgą na dziecko, przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym dziecka, podobnie jak rodzinom zastępczym. Trzeba jednak spełnić szereg wymagań, aby móc rozliczyć poprawnie taką ulgę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.  Ulga rodzinna w PIT może być zastosowana również w przypadku, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem albo są po rozwodzie. Jak złożyć w takim przypadku rozliczenie PIT z ulgą na jedno dziecko?

 

Ulga na dziecko w praktyce podatkowej

Ulga rodzinna jest ulgą przyznawaną podatnikom z tytułu wychowywania dziecka lub sprawowania nad nim opieki. Przysługuje ona generalnie rodzicom lub opiekunom prawnym dziecka w rocznych deklaracjach podatkowych składanych na odpowiednim druku PIT. Obecnie obowiązuje kryterium dochodowe dla podatników, które ogranicza prawo do ulgi rodzinnej na jedno dziecko. Kryterium to nie obowiązuje, jeśli podatnicy rozliczają ulgę prorodzinną na dwoje lub większą liczbę dzieci w rodzinie.

Ulga na dziecko jest przyznawana w związku z wychowywaniem lub sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Nie na każde jednak dziecko zostanie ona przyznana. Musi być ono zaliczone do jednej z poniższych grup dzieci:

  • małoletnich,
  • bez względu na wiek, otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny,
  • do ukończenia 25 lat uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Kto ma prawo do ulgi rodzinnej?

Status małżeństwa nie jest wymagany do rozliczania w swojej deklaracji rocznej PIT ulgi rodzinnej. Rozliczenie PIT z ulgą na jedno dziecko lub kilkoro dzieci złożą tak samo skutecznie podatnicy pozostający w formalnym związku małżeńskim, jak i rozwodnicy. W tym drugim przypadku rozwiedzieni rodzice muszą się jednak podzielić w odpowiedni sposób wysokością odliczenia podatkowego, jakie przysługuje na jedno dziecko. Generalnie, ulga rodzinna przysługuje rodzicom dziecka, pozostającym w związku małżeńskim, konkubentom wychowującym razem wspólne dziecko, rodzicom po rozwodzie, a także opiekunom prawnym, bez względu na stopień pokrewieństwa lub jego brak, łączący ich z dzieckiem. Osoby te muszą, zgodnie z ustawą podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, sprawować przynajmniej jeden dzień w ciągu poprzedniego roku podatkowego w stosunku do dziecka:

  • Władzę rodzicielską,
  • Funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z nim zamieszkiwało,
  • Opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

PITy rodziców po rozwodzie również mogą ujmować ulgę prorodzinną, albo po połowie, albo w ustalonych przez obie strony proporcjach. Ważne jest, aby rodzice w takiej sytuacji rozliczali się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. PITy rodziców po rozwodzie składane na drukach PIT-37 lub PIT-36 będą mogły ujmować taką ulgę. Nie ma możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej, jeśli podatnicy rozliczają się z Urzędem Skarbowym na podstawie:

  • podatku liniowego,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • karty podatkowej.

Ulga na jedno dziecko

Aktualnie ulga na jedno dziecko dostępna jest wyłącznie dla podatników, którzy spełniają warunki do zastosowania ulgi rodzinnej oraz nie przekraczają limitu dochodowego. Ich dochody w każdej deklaracji podatkowej składanej do Urzędu Skarbowego nie mogą przekroczyć kwoty 56 000 zł.  Kwota limitu dla ulgi rodzinnej jest przychodem po odjęciu kosztów uzyskania oraz po odjęciu zapłaconych lub pobranych przez płatnika w danym roku podatkowym składek ZUS. Jeśli jedno z rodziców rozwodników przekroczy próg dochodowy, ulgę rodzinną odliczy tylko ten z rodziców, spełniający kryterium wysokości dochodów. Kryterium to nie znajduje zastosowania, jeśli ulga rodzinna będzie stosowana na dwoje lub więcej dzieci w rodzinie.

Odliczyć można kwotę dla jednego dziecka w wysokości 1112,04 zł, podobnie jak przy wychowywaniu dwójki dzieci.