Katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych


Pełen katalog zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych, z jakich można skorzystać składając rozliczenie PIT, znajdziemy w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku PIT. W rozdziale 3 wskazanej ustawy znajdują się wszystkie zwolnienia przedmiotowe, z jakich korzystać mogą na konkretnych warunkach podatnicy.

 

Dzięki temu ich deklaracja podatkowa roczna może nie wykazać podatku do zapłaty na rzecz fiskusa. Jakie to będą zwolnienia i jakie ich typy zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2015 roku do polskich przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zwolnienia przedmiotowe z podatku PIT

Zgodnie z art. 21 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są między innymi:

 • Renty inwalidzkie i wojskowe,
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia, jeśli wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych, z wyjątkiem odszkodowań w prawie pracy, odprawa pieniężnych dla pracowników, odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia itp.,
 • Kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem odszkodowań z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub rolnej,
 • Kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego,
 • Wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach bingo prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe,
 • Świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki porodowe,
 • Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych,
 • Wartość umundurowania,
 • Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,
 • Ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność;
 • Kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia należnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie,
 • Diety służbowe itp.

Katalog zwolnień przedmiotowych z podatku dochodowego od osób fizycznych uwzględniają kilkaset pozycji. Powyżej wymieniono jedynie niektóre z nich.

Nowe zwolnienia od 1 stycznia 2015 roku

Wraz z nowym, 2015 rokiem w życie weszły przepisy wprowadzające zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozszerzono na ich podstawie zakres zwolnień z opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynienia otrzymywanego na podstawie przepisów ustaw i aktów wykonawczych do ustawy o normatywne źródła prawa pracy. Ze zwolnienia mogą korzystać osoby uzyskujące odszkodowania i zadośćuczynienia przyznane m.in. na podstawie układu zbiorowego pracy, jeśli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z tego układu.

Zwolnieniem objęte są kwoty otrzymane na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Zwolnieniem objęte są także:

 • świadczenia mieszkaniowe otrzymywane przez żołnierzy zawodowych,
 • nagrody związane ze sprzedażą premiową usług,
 • dodatki energetyczne otrzymane przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej,
 • wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu,
 • wartości świadczeń otrzymanych przez pracowników z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem,
 • wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
 • zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci.