Kiedy moje studiujące dziecko zarabia, to nie przysługuje mi już ulga na nie?


Ulga na dziecko jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych w Polsce. Rozliczenia PIT z ulgą rodzinną składane są przede wszystkim przez rodziców dzieci nieletnich. Niemniej, uzyskanie przez dziecko pełnoletniości nie jest jednoznaczne z odebraniem podatnikowi prawa do ulgi.

 

Zarobki dziecka, o ile nie są one zbyt wysokie, także nie zlikwidują możliwości skorzystania w rocznej deklaracji podatkowej PIT z ulgi prorodzinnej. Jakie są warunki jej zastosowania w praktyce? Kto ma możliwość ujęcia takiej ulgi w swoim zeznaniu podatkowym PIT z poprzedniego roku?

Prawo do ulgi na dziecko

Zarówno samotni rodzice, jak i rodzice pozostający ze sobą w związkach, rodziny zastępcze i opiekunowie prawni dziecka mogą skorzystać w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT z ulgi na dziecko. Warunki jej zastosowania wymienione zostały w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga na dziecko przysługuje podatnikowi, jeśli w poprzednim roku podatkowym sprawował on nad dzieckiem:

 • Władzę rodzicielską,
 • Funkcję opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
 • Opiekę w formie rodziny zastępczej, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem i utrzymywaniem dziecka niepełnoletniego, czy uczącego się lub niepełnosprawnego, bez względu na wiek. Ustawa określa, że odliczenia można dokonywać, w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się przez podatnika dzieckiem:

 • Małoletnim,
 • Bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • Do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Oznacza to, że dziecko studiujące, czyli siłą rzeczy pełnoletnie, do ukończenia 25 roku życia, wychowywane przez rodziców czy rodzica, daje prawo do zastosowania ulgi prorodzinnej w rocznej deklaracji podatkowej. Dziecko to może również zarabiać, ale jego dochody nie mogły być w poprzednim roku podatkowym wyższe od kwoty 3089 zł. Przekroczenie tego pułapu skutkuje odebraniem rodzicom prawa do ulgi na dziecko.

Dodatkowo, przy przyznawaniu prawa do ulgi rodzinnej rodzicom od 2013 roku stosowane jest kryterium dochodowe, ale jedynie w przypadku wychowywania jednego dziecka. PIT z ulgą na jedno dziecko złożą skutecznie i zgodnie z prawem w Urzędzie Skarbowym rodzice, których wspólne dochody są nie wyższe niż 112 000 zł. Jeśli z ulgi na dziecko korzysta tylko jeden z rodziców w swojej deklaracji rocznej PIT, wówczas limit dochodu zostaje zmniejszony o połowę i wynosi 56 000 zł. Kryterium wysokości dochodu, które ogranicza zasięg oddziaływania ulgi na dziecko w rocznych deklaracja podatkowych polskich podatników funkcjonuje jedynie w przypadku chęci zastosowania ulgi na jedno dziecko. Przy dwójce lub większej liczbie dzieci w rodzinie dochód rodzica czy rodziców nie ma znaczenia dla przyznania prawa do odliczenia z tytułu wychowywania czy sprawowania opieki nad dzieckiem.

Rozliczenie ulgi na dziecko w PIT

Ulga prorodzinna jest dostępna dla podatników, spełniających wymagania ustawowe, którzy ponadto rozliczają się z fiskusem z tytułu ubiegłorocznych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%. Oznacza to, że jedynie druk PIT-36 lub PIT-37 będzie umożliwiał podatnikom odliczenie od dochodu ulgi na dziecko w danym roku podatkowym.

Ulga na dziecko nie może zostać wykazana w rozliczeniach podatkowych wypełnianych na drukach PIT:

 • PIT-36L właściwym dla podatku liniowego wysokości 19%,
 • PIT-28 właściwym dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-16A właściwym dla karty podatkowej,
 • PIT-38 właściwym dla rozliczania dochodów kapitałowych,
 • PIT-39 właściwym dla rozliczenia dochodów pochodzących ze zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej przed 2008 rokiem.