Kiedy zapomniałeś uwzględnić w swoim PIT jedno źródło dochodów - poradnik


Zobowiązaniem podatnika wobec fiskusa jest ujęcie w ramach rozliczenia podatkowego PIT wszystkich źródeł dochodu lub przychodu, jakie objęte są opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Deklaracja podatkowa roczna może być złożona na jednym druku podatkowym, a rozliczenie roczne może uwzględniać różne źródła dochodów opodatkowane w taki sam sposób.

 

Jeśli typ opodatkowania jest odmienny dla różnych źródeł, podatnik będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Skarbowym właściwym względem swojego miejsca zamieszkania, różnych formularzy pity, dostosowanych pod kątem typu dochodów lub przychodów podlegających opodatkowaniu. Jakie kroki powinien podjąć obywatel, który złożył już swoje rozliczenie roczne, ale zapomniał w nim uwzględnić jednego źródła przychodów? Czy może je dodać do rozliczenia podatkowego, składając na ręce fiskusa korektę rozliczenia rocznego? Co grozi podatnikowi za zatajenie pewnych przychodów?

Obowiązek rezydentów podatkowych

Polscy rezydenci podatkowi objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, są zobowiązani do rozliczania się z fiskusem ze wszystkich dochodów - krajowych i zagranicznych. Składane rozliczenie roczne rezydenta podatkowego powinno trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego w terminie wskazanym w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Musi ono uwzględnić wszystkie przychody lub dochody podatnika.

Jeśli po złożeniu deklaracji głównej podatnik dostrzeże, że zapomniał uwzględnić w swoim PIT jednego ze źródeł przychodów, a nie minął jeszcze terminu rozliczenia rocznego, może złożyć korektę deklaracji rocznej, uwzględniając takie źródło i podając przyczyny korekty. W tym celu powinien skorzystać z takiego samego druku podatkowego, na jakim złożył pierwotną deklarację roczną i wpisać wysokość przychodu z nieujawnionego dotychczas źródło. Takie pity oznaczane są jako korekta deklaracji podatkowej. Wystarczy później uiścić ewentualnie podatek należny fiskusowi, ponad kwotę wyliczoną uprzednio w zeznaniu podatkowym. Fiskus nie naliczy karnych odsetek i nie pociągnie podatnika do odpowiedzialności karnej za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Jeśli zaś korekta składana jest po terminie rozliczenia, a podatnik ma do niej prawo w ciągu 5 kolejnych lat podatkowych, liczonych od końca roku w którym złożył pierwszą deklarację roczną podlegającą korekcie, to należy liczyć się z naliczeniem odsetek za zaległość podatkową.

Nieujawnione źródło dochodów

Definicja przychodów z nieujawnionych źródeł uwzględniona jest w art. 20 ust. 3. Są to przychody, jakie podatnik zataił przed fiskusem, w celu uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychody te musiały jednak istnieć, aby możliwe było pokrycie kosztów, jakie podatnik wykazuje w deklaracji PIT rocznej. Fiskus ustala wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Podatnikowi, który zataja przed fiskusem pewne źródło przychodów grozi szereg negatywnych konsekwencji. Fiskus może nałożyć na niego obowiązek zapłaty karnego podatku od nieujawnionych źródeł przychodów. Można uniknąć opłacania takiej kary finansowej, jeśli podatnik w porę zauważy swoją pomyłkę, ureguluje powstałą zaległość podatkową oraz złoży nowe zeznanie podatkowe jako korektę, wraz z uzasadnieniem pomyłki. Można też posłużyć się pismem czynny żal, jeśli fiskus nie rozpoczął postępowania wyjaśniającego w stosunku do podatnika.

W sytuacji, gdy zatajenie niektórych źródeł przychodów w rozliczeniu rocznym było działaniem zamierzonym przez podatnika, może on ponieść poważne konsekwencje karno-skarbowe. W przypadku, gdy wobec podatnika zostanie wszczęte postępowanie podatkowe lub skarbowe, może on zostać obciążony karnym podatkiem. Jeśli koszty podatkowe nie mają pokrycia w przychodach ujawnionych, fiskus może przypuszczać, że niektóre źródła przychodów nie zostały przez podatnika ujawnione.

Art. 30 ust. 1 pkt. 7 ustawy o PIT wskazuje, że jeśli podatnik nie jest w stanie udowodnić przed fiskusem, że koszty poniesione w rocznej deklaracji podatkowej mają pokrycie w źródłach przychodu ujawnionych w rozliczeniu, albo w źródłach niepodlegających pod opodatkowanie podatkiem PIT, musi ponieść karę w postaci karnej stawki podatku w wysokości 75% dochodu.