Nieruchomość spadkowa a podatek od jej sprzedaży w deklaracji Pit


Otrzymanie spadku niejednokrotnie wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności w urzędach, sądach czy w spółdzielni mieszkaniowej. Często nieodzowne jest przeprowadzenie długiego postępowania spadkowego, co jeszcze bardziej komplikuje cały proces, ale nie są to jedyne niedogodności. Kolejną jest bowiem podjęcie decyzji, co uczynić dalej z odziedziczonymi nieruchomościami czy  rzeczami ruchomymi. Decyzja ta jest o tyle ważna, że w przypadku sprzedaży nieruchomości, którą otrzymaliśmy w spadku, może się okazać, że konieczne będzie odprowadzenie podatku od takiej sprzedaży. Sprawdź zatem,  jak w podobnej sytuacji powinny zostać rozliczone roczne PITy.

 

Magiczne 5 lat

Nieruchomości uzyskane przez nas w drodze spadkobrania są takim samym towarem, jak inne, więc przychód osiągnięty z ich zbycia podlega obowiązkowi podatkowemu – chodzi tu dokładnie o podatek dochodowy od osób fizycznych. Istnieją jednak szczegółowe regulacje dotyczące tej kwestii. Z obowiązkiem odprowadzenia podatku mamy do czynienia wtedy, gdy nieruchomość została sprzedana przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia w drodze spadku. Sprzedaż takiej nieruchomości należy zatem ujawnić, wypełniając roczne PITy i odprowadzić od niej należny podatek.

Bardzo ważne jest tu prawidłowe wyliczenie tej granicy czasowej, ponieważ pięć lat należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym odziedziczyliśmy dom czy mieszkanie. Po tym okresie ustaje obowiązek podatkowy związany ze zbyciem naszej nieruchomości.

Wyrok WSA

Warto zapoznać się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który orzekł, że sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od momentu nabycia spadku (który nie jest tożsamy z przeprowadzeniem działu spadku) jest wolna od podatku dochodowego. Sąd orzekł również, iż dział spadku jest czynnością wtórną do jego nabycia. Innymi słowy bez nabycia spadku nie można przecież dokonać jego podziału. Wobec tego cały przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości (np. domu czy działki) otrzymanej w wyniku działu spadku jest zwolniony z podatku dochodowego (jeśli sprzedaż części nieruchomości nastąpiła później niż pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku).

Wysokość podatku

Decydując się na zbycie nieruchomości przed upływem wspomnianych pięciu lat, będziemy mieli do czynienia z następującymi wariantami stawek podatkowych:

  • 10% zryczałtowany podatek od uzyskanego przychodu, jeśli nieruchomość została nabyta (w drodze spadku) przed 01. 01. 2007 roku,
  • 19% podatek od dochodu, jeśli nieruchomość została nabyta pomiędzy 01. 01. 2007 a 31. 12. 2008 roku
  • 19% podatek od dochodu jeśli nieruchomość nabyto po 01. 01. 2009


Przykładowo, jeśli nabyliśmy dom w drodze spadkobrania w 2008 roku, to bez podatku moglibyśmy go sprzedać najwcześniej 01.01.2014 roku. Sprzedaż domu przed tą datą będzie wiązała się z koniecznością ujawnienia uzyskanego z tego tytułu przychodu w deklaracji Pit i zapłacenia podatku w należnej kwocie.

Podatek od sprzedaży nieruchomości a podatek od spadków i darowizn

Jest jeszcze jedna ważna kwestia, o której nie sposób zapomnieć. Chodzi mianowicie o konieczność zapłacenia podatku od spadku. Obowiązek ten dotyczy nas niezależnie od tego, czy później zdecydujemy się na sprzedaż odziedziczonej nieruchomości, czy też nie. Otrzymawszy mieszkanie, dom czy działkę gruntu w spadku, musimy zatem pamiętać o umieszczeniu informacji o tym, wypełniając  roczne PITy.

Powyższe regulacje mogą się wydawać skomplikowane, jednakże w rzeczywistości wystarczy pamiętać zaledwie o kilku najważniejszych rzeczach. Nie zapominajmy zatem o pięcioletnim okresie, który musi minąć, abyśmy mogli sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez podatku oraz pamiętajmy o wypełnieniu deklaracji Pit i zapłacie podatku od spadku. Zwróćmy także uwagę na datę nabycia spadku – to od tej daty będzie zależała wysokość podatku, jaki będziemy musieli umieścić w deklaracji Pit i zapłacić.

Sprawy spadkowe nie należą do najprzyjemniejszych, związane są często z wieloma emocjami czy sporami pomiędzy członkami rodziny. Warto wobec tego tak pokierować spadkobraniem, aby było ono jak najmniej stresujące i trwało jak najkrócej. Powyższe wskazówki powinny pomóc uregulować tę sytuację przynajmniej jeśli chodzi o roczne PITy.