PIT samotnej mamy


Status samotnego rodzica przyznany podatnikowi pozwala na preferencyjne rozliczenie podatkowe. Dla jego przyznania wystarczy, że podatnik - samotna matka lub samotny ojciec dziecka, złoży rozliczenie PIT-37 lub PIT-36 na zasadach właściwych dla takiej preferencji. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze fiskus w ten sam sposób będzie postrzegał samotne rodzicielstwo, jak my. Warto więc sprawdzić w przepisach ustawy o PIT, jakie warunki musi spełniać rodzic, aby samotnym rodzicem móc być w świetle rozliczeń podatkowych.

 

Kiedy matka może skorzystać ze statusu samotnego rodzica w PIT?

Jeden z rodziców, bez względu na to, czy będzie to ojciec dziecka, czy jego matka, przy samodzielnym, samotnym rodzicielstwie może korzystać z preferencji przy okazji rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwaga! Fiskus stwierdza samotne rodzicielstwo uprawniające do ulgi w PIT, jeśli dana osoba, dajmy na to matka, samotnie wychowuje dziecko lub dzieci. Aby rozwiać pod tym względem wszelkie wątpliwości, należy sięgnąć do ustawy o PIT z 26 lipca 1991 roku. Wskazano w niej, że samotny rodzic to ten, który samotnie, bez pomocy drugiego rodzica lub partnera/partnerki, wychowuje i sprawuje opiekę nad dzieckiem. Ponadto rodzic musi być osobą pełniącą władzę rodzicielską lub sprawującą opiekę nad dzieckiem, będąc przy tym:

  • panną, kawalerem,
  • wdową, wdowcem,
  • rozwódką, rozwodnikiem,
  • osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
  • osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Rodzic musi także...

...wychowywać lub sprawować opiekę nad dzieckiem zaliczanym do jednej z niżej wymienionych grup:

  • małoletni,
  • dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • dzieci do ukończenia 25. roku życia, które uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Uprawnienia dla samotnego rodzica

Samotny rodzic może skorzystać z preferencji polegającej na wspólnym rozliczeniu z dzieckiem lub dziećmi. Musi przy tym pozyskiwać z poprzedniego roku podatkowego wyłącznie dochody opodatkowane według skali podatkowej, które uzasadniają rozliczenie z wykorzystaniem druku PIT-37 lub PIT-36.

Rozliczenie PIT-37 będzie właściwe dla tych podatników, którzy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, a PIT-36 z kolei przeznaczony jest dla podatników również opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, ale uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika.

W przypadku, gdy podatnik rozlicza się z tytułu przychodów pozyskiwanych za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego) lub karty podatkowej czy podatku liniowego, nie będzie mógł rozliczyć się na preferencyjnych zasadach.

Preferencyjne rozliczenie PIT samotnej matki lub samotnego ojca polega na tym, że składa ona lub on deklarację podatkową z dzieckiem, bez względu na to, czy dziecko w poprzednim roku podatkowym pozyskiwało jakiekolwiek dochody opodatkowane podatkiem dochodowym, czy też nie. Rozliczenie PIT rodzica samotnie wychowującego dziecko jest preferencyjne, ponieważ uwzględnia podatek obliczony w praktyce od połowy sumy dochodów podatnika. Podatek będzie liczony w podwójnej wysokości, ale jego stawka obliczana jest od połowy dochodów łącznych dziecka i rodzica. Do sumy dochodów samotnego rodzica i dziecka nie wlicza się dochodów bądź przychodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT. PIT samotnego rodzica można złożyć również jako e-deklarację lub papierowe, tradycyjne rozliczenie, ale zawsze w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.