Podatek od nieruchomości a odpowiednie formularze PITy


Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym zobowiązany jest do rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, który naliczany jest od jego ubiegłorocznych przychodów. Jednym ze źródeł przychodu podatnika może być odpłatne zbycie nieruchomości mieszkalnej. Generalnie takie transakcje obłożone są opodatkowaniem, ale podatek od nieruchomości nie zawsze jest w takiej sytuacji płacony.

 

Podatnik ma bowiem prawo skorzystania z licznych ulg podatkowych. Jeśli nie, składa do Urzędu Skarbowego odpowiednie formularze PITy i opłaca podatek od nieruchomości według zryczałtowanej stawki 19% dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania.

Kiedy płacimy podatek od nieruchomości?

Według ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdorazowo przy dokonywaniu odpłatnej sprzedaży nieruchomości. Uzyskuje bowiem przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji podatnik musi nie tylko opłacić podatek od nieruchomości, ale złożyć odpowiednie formularze PITy jako deklaracje roczne z tytułu uzyskania przychodu.

Podatek od nieruchomości naliczany jest według zryczałtowanej stawki 19% dochodu ze zbycia nieruchomości. Podatek obliczany jest od różnicy pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Taka danina publiczna zostanie naliczona podatnikowi, jeśli w poprzednim roku podatkowym uzyskał przychód z odpłatnego zbycia, przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania:

  • nieruchomości lub ich części,
  • udziału w nieruchomości
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Ustawa o PIT wskazuje, że podatek wyliczany jest w związku z datą nabycia lub wybudowania sprzedawanej nieruchomości. Podatek będzie wyliczany w podanej wysokości, jeśli w stosunku do nieruchomości nastąpiło:

  • nabycie lub wybudowanie do końca 2006 roku – podstawą opodatkowania jest przychód i naliczany jest 10-procentowy podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości,
  • nabycie lub wybudowanie w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku – podstawą opodatkowania jest dochód, a podatek od sprzedaży nieruchomości wyniesie 19% z tym, że w zastosowaniu jest ulga meldunkowa, pozwalająca na uniknięcie opłacania podatku.
  • Nabycie lub wybudowanie po 1 stycznia 2009 roku – podstawą opodatkowania jest dochód, a podatek od sprzedaży nieruchomości wyniesie 19%, z tym, że w zastosowaniu jest ulga mieszkaniowa, pozwalająca na uniknięcie opłacania podatku.

Podatek od nieruchomości podatnicy uwzględniają w formularzach PITy składanych w kolejnym roku podatkowym. Dla nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2009-2013 właściwą deklaracją podatkową będzie przy tym druk PIT-39. Deklaracji PIT-39 nie składa się w ciągu roku podatkowego, lecz po jego zakończeniu, nawet jeśli nieruchomość została zbyta  w trakcie trwania roku podatkowego.  Podatek od nieruchomości płacony jest w całości do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, w terminie złożenia deklaracji podatkowej PIT-39.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Nie wszyscy podatnicy opłacą podatek od nieruchomości, bowiem istnieje możliwość skorzystania przez nie z ulgi podatkowej. W pierwszej kolejności warto powiedzieć o powszechnej uldze od podatku z tytułu zbycia nieruchomości, która dotyczy wszystkich podatników dokonujących odpłatnego zbycia nieruchomości po upływie 5 lat od nabycia lub wybudowania nieruchomości. W przeciwnym wypadku, podatek od nieruchomości musi być uiszczony na rzecz fiskusa, chyba że podatnik będzie miał prawo do skorzystania z ulgi podatkowej z tego tytułu. Ulga podatkowa polega na tym, że podatek od nieruchomości nie jest opłacany, jeśli pomimo sprzedaży mieszkania czy domu w okresie krótszym niż 5 lat od jego nabycia czy wybudowania, pieniądze pochodzące z odpłatnego zbycia zostaną przez podatnika przeznaczone na jego własne cele mieszkaniowe. Własne cele mieszkaniowe to między innymi nabycie nowego mieszkania, budowa domu czy przekształcenie lokalu na cele mieszkalne. Podatek może nie być opłacany, jeśli w okresie ostatniego roku przed zbyciem nieruchomości zbywca był zameldowany stale w danej nieruchomości. Wskazuje na to ulga meldunkowa.