poradniki


A, B, C problemów podatkowych i rozliczeń PIT - w przystępnych radach i podpowiedziach dla każdego!

Czy w e-deklaracji podatkowej rozliczę się ze współmałżonkiem?

Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków zwykle pozwala na zoptymalizowanie wysokości płaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Deklaracja roczna małżonków na jednym druku PIT może być składana nie tylko w formie tradycyjnego, papierowego formularza, ale również jako e-deklaracja. Jak złożyć e-PIT wraz z mężem czy z żoną? Czy e-deklaracja małżonków wymaga spełnienia dodatkowych warunków formalnych?czytaj dalej

Samotny rodzic - PIT z dzieckiem (jak wypełnić)

Samotne rodzicielstwo jest wyzwaniem dla każdego rodzica, który zmuszony jest podołać trudom wychowania dziecka i utrzymania go samodzielnie. Sytuacja ta może wynikać z rozwodu rodziców albo ze śmierci jednego z nich. Wówczas rodzic może skorzystać z pewnych preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli tylko spełnia warunki uznania go za samotnego rodzica, wtedy uprawniony będzie do złożenia PIT z dzieckiem. Jak samotny rodzic ma przygotować takie rozliczenie roczne i na czym w praktyce polega preferencja przewidziana w przepisach podatkowych?czytaj dalej

Poprawnie wypełniony PIT z dzieckiem - rozliczenie roczne rodzica!

Nie ma prawa, które zabraniałoby małoletnim zarabiania pieniędzy. Oczywiście nie mogą oni być pracownikami etatowymi, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzieci uzyskiwały dochody z różnych źródeł. Jeśli tak się dzieje, pozostaje kwestia rozliczenia podatkowego dziecka. Czasem samo rozliczy się z fiskusem, składając rozliczenie roczne na własne nazwisko, ale częściej to rodzic składa PIT z dzieckiem i w swojej deklaracji rocznej obok swoich dochodów ujmuje również dochody małoletniego. Jak poprawnie wypełnić druk rozliczenia PIT, jeśli rodzic lub rodzice zobowiązani są do rozliczenia wraz z dzieckiem, z uwzględnieniem jego dochodów z poprzedniego roku podatkowego?czytaj dalej

Wspólny PIT żony i męża - jak to się robi?

Zanim przystąpimy do wyjaśnienia tego, jak skonstruować rozliczenie PIT małżonków, powinniśmy wskazać, jakie warunki muszą oni spełnić, aby rozliczyć się na takich preferencyjnych zasadach. Nie wystarczy bowiem papierek z urzędu, że weszło się w związek małżeński. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazują, jakie warunki podatnicy - mąż i żona powinni spełniać, aby korzystać na ulgowym rozliczeniu, które może im przynieść wysoki zwrot podatkowy z PIT. Jak zatem do niego przystąpić?czytaj dalej

Czy można skorzystać z kwoty wolnej od podatku w e-deklaracji?

Podatnicy rozliczający się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przy użyciu zasad ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, mogą zastosować w swoich rozliczeniach tzw. kwotę wolną. Kwota wolna przysługuje w PIT-36 i PIT-37 niezależnie od tego czy będzie to e-deklaracja PIT przez internet, czy też podatnik będzie składał klasyczne, papierowe rozliczenie podatkowe do urzędu skarbowego. Ile wynosi kwota wolna w rozliczeniach za rok 2017? Jak ująć ją w PIT online?czytaj dalej

Sprzedaż mieszkania a opodatkowanie

Mieszkanie zaliczane jest do majątku każdego właściciela. Kiedy decyduje się na jego zbycie, uzyskuje odkupującego dużą kwotę z tytułu sprzedaży. Zgodnie z ustawą o PIT, zbycie mieszkania pociąga za sobą opodatkowanie transakcji podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W jakiej wysokości zbywca musi zapłacić podatek i czy istnieją szanse na uniknięcie uiszczania takiej daniny? Czy zbycie nieruchomości zawsze jest opodatkowane?czytaj dalej

Jaką kwotę przychodu wpisać w e-deklaracji podatkowej?

Przy wysyłce deklaracji PIT przez internet nie umieszcza się w rozliczeniu własnoręcznego podpisu - technicznie jest to niemożliwe. Niemniej e-deklaracja musi zostać w pewien sposób uwierzytelniona, aby fiskus miał pewność, że to rzeczywiście podatnik składa swoje rozliczenie PIT online. W tym celu do potwierdzenia tożsamości podatnika wykorzystuje się podpis elektroniczny z ważnym certyfikatem kwalifikacji lub też kwotę przychodu z poprzedniego roku podatkowego, jaką podatnik wykazał w swoim zeznaniu rocznym. Jaka to powinna być kwota?czytaj dalej

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w miejsce ulgi na nowe technologie

Działalność badawczo-rozwojowa pozwala na rozwój nie tylko pojedynczym firmom, ale i całej branży czy gospodarki narodowej jako takiej. Niestety, ale podejmowanie takich działań wiąże się z koniecznością poniesienia z tego tytułu pewnych wysokich kosztów. Nie można ich uniknąć, ale za to mogą stać się podstawą skorzystania w rozliczeniu rocznym PIT ze szczególnej ulgi. Ulga na działalność badawczo-rozwojową istnieje od niedawna w przepisach podatkowych, ale już wielu przedsiębiorców zaczęło się nią interesować. Dotychczas funkcjonowała na gruncie polskiego prawa podatkowego ulga na nowe technologie i ulga na innowacje. Na czym one polegały i czy nowa ulga będzie bardziej dostępna dla przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych?czytaj dalej

Darowizny na Kościół a zeznanie PIT roczne

Wypełniając zeznanie PIT roczne podatnik w wielu przypadkach będzie mógł obniżyć swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, zwłaszcza, jeśli rozlicza się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 18 i 32%. Jedną z ulg podatkowych, jaką można zastosować, składając deklaracje Pity jest ulga na darowiznę. Nie wszystkie darowizny będą podlegały odliczeniu w PIT. Na pewno będzie można go dokonać, jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym składał datki na kościół. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że darowizny na Kościół podlegają, według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odliczeniu podatkowemu. Czy można odliczyć zatem dowolną kwotę darowizny na Kościół w rocznym formularzu PIT, czy odliczenie podlega jakimkolwiek limitom?czytaj dalej

Ulga na leki niezwiązane bezpośrednio z niepełnosprawnością - informacje

Roczne zeznania podatkowe Pity osób niepełnosprawnych mogą pod pewnymi warunkami, uwzględniać ulgę podatkową na rehabilitację. Jest to ulga rehabilitacyjna, której integralną częścią jest ulga na leki. Czy zeznanie PIT osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może uwzględnić ulgę na zakup leków, które nie są związane z niepełnosprawnością podatnika? Na jakie leki przysługuje odliczenie podatkowe?czytaj dalej

Czym jest tzw. podatek wyrównawczy?

W wielu krajach na całym świecie stosowany jest tzw. podatek wyrównawczy. Niektóre kraje UE postulują, aby zaczął on obowiązywać również na terenie unii. Taka danina uzupełniłaby dotychczasowe podatki płacone przez płatników, podatników i inkasentów. Na czym polega taki podatek i kto ostatecznie ponosi jego koszt?czytaj dalej

Ulga na dziecko z poprzedniego małżeństwa żony

Rozliczenia PITy małżeństw wychowujących wspólnie dzieci mogą ujmować ulgę prorodzinną. Ulga na dziecko może być też ujmowana osobno w PIT męża lub w PIT żony, jeśli na przykład dotyczy wyłącznie dziecka jednego ze współmałżonków. Czy ulga prorodzinna znajdzie swoje zastosowanie, jeśli ojczym wychowuje dziecko z pierwszego małżeństwa żony?czytaj dalej

Ulga remontowa w przypadku PIT osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne są szczególną grupą podatkową, dla której ustawodawca przewidział określone ulgi podatkowe. Rozliczenie roczne osoby niepełnosprawnej może uwzględniać między innymi ulgę rehabilitacyjną, jak i inne ulgi podatkowe, z jakich korzystają pozostali podatnicy wypełniając swoje rozliczenie roczne. Jedną z ulg, z których można skorzystać bez względu na niepełnosprawność, jest ulga remontowa. PITy podatników będą mogły ją uwzględniać, o ile nabyli oni prawo do takiej ulgi w okresie jej obowiązywania w Polsce. Warto powiedzieć również, że remont i jego koszty mogą być czasem odliczone nie w ramach ulgi remontowej, ale ulgi rehabilitacyjnej, jeśli wydatki te zostały poniesione stricte na ułatwienie wykonywania codziennych czynności przez osobę niepełnosprawną. Jak w PIT osoby niepełnosprawnej rozliczyć remont?czytaj dalej

PIT samotnej mamy

Status samotnego rodzica przyznany podatnikowi pozwala na preferencyjne rozliczenie podatkowe. Dla jego przyznania wystarczy, że podatnik - samotna matka lub samotny ojciec dziecka, złoży rozliczenie PIT-37 lub PIT-36 na zasadach właściwych dla takiej preferencji. Trzeba jednak wiedzieć, że nie zawsze fiskus w ten sam sposób będzie postrzegał samotne rodzicielstwo, jak my. Warto więc sprawdzić w przepisach ustawy o PIT, jakie warunki musi spełniać rodzic, aby samotnym rodzicem móc być w świetle rozliczeń podatkowych.czytaj dalej

Etat a własna działalność gospodarcza - porównanie formularzy PIT

Podatnik w ciągu roku podatkowego może uzyskiwać dochody z różnych źródeł, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Może to być praca na etacie, czy też własna działalność gospodarcza. Etat wymaga, aby podatnik wypełniał co roku druki PITy na podstawie przekazanej przez pracodawcę informacji podatkowej PIT-11. Z kolei formularze PITy z działalności gospodarczej muszą być sporządzane na podstawie danych księgowych z firmy. Zatem jakie formularze PITy są przeznaczone dla działalności gospodarczej, a jakie wypełniane są w przypadku pracy na etacie?czytaj dalej

Warunki konieczne do opodatkowania PIT razem z dzieckiem

Wspólne rozliczenie Pit razem z dzieckiem jest jedną z preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na mocy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku, takie opodatkowanie PIT jest dostępne dla rodziców samotnie wychowujących dziecko. Pity rodziców będą mogły być składane łącznie z ich dziećmi, jeśli będą oni mieli formalnie prawo do korzystania ze statusu samotnego rodzica. Na czym będzie polegało wspólne rozliczenie z dzieckiem?czytaj dalej

Nieruchomość nabyta w drodze darowizny a opodatkowanie

Nabycie nieruchomości powoduje powiększenie majątku podatnika, co powoduje, że powinien on opłacić podatek od wzbogacenia się. Niemniej takie podatki niekoniecznie zostaną naliczone, jeśli nieruchomość zostanie nabyta w drodze darowizny. Jak wygląda opodatkowanie podatnika nabywającego nieruchomość w takim przypadku? Czy darowizna może być zwolniona z opodatkowania?czytaj dalej

Czy dane podatkowe firm mogą być podawane do opinii publicznej?

Fiskus gromadzi dane podatkowe dotyczące wielu różnych podmiotów, między innymi prywatnych podatników, firm będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Urzędy skarbowe w Polsce obowiązuje tajemnica skarbowa. Wkrótce zostanie ona częściowo uchylona, za sprawą przyjętego przez rząd projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na czym będzie to polegać?czytaj dalej

Czy suplementy diety mogą podlegać pod ulgę na leki?

Suplementy diety to zwykle środki pochodzenia naturalnego, które w swoim składzie mają ekstrakty roślinne, minerały i witaminy. Mogą mieć różne działanie na organizm człowieka, m.in. odchudzające, detoksykacyjne itp. Suplementy są powszechnie dostępne i nie trzeba mieć na nie recepty od lekarza prowadzącego czy specjalisty. Czy zatem koszty ich zakupu będą mogły być wliczane do ulgi rehabilitacyjnej? Sprawdźmy, czy ulga na leki, która jest integralną częścią ulgi rehabilitacyjnej, daje taką możliwość, aby suplementy odliczyć sobie od podatku w deklaracji rocznej PIT. czytaj dalej

Które ulgi podatkowe są najpopularniejsze wśród Polaków?

Katalog ulg podatkowych w rozliczeniach PITy jest bardzo szeroki, ale trzeba też spełnić wiele warunków, aby zastosować odpowiednie odliczenia w swoim rozliczeniu rocznym PIT. Jakie ulgi podatkowe są wykorzystywane najczęściej przez polskich podatników? Czy jest to ulga na dziecko, czy raczej ulga rehabilitacyjna? Jak często Polacy korzystają z takich ulg w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych PITy?czytaj dalej

PITy polskich przedsiębiorców dla skali podatkowej

Polski przedsiębiorca, będąc osobą fizyczną i prowadząc działalność gospodarczą na terenie Polski, musi rozliczać się z fiskusem z podatku PIT. To podatek dochodowy od osób fizycznych, który płacony jest według różnych stawek i w różnym trybie. Przedsiębiorca może wybrać jedną z czterech dostępnych dla niego metod opodatkowania podatkiem tego rodzaju. Będzie to skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa. Jeśli przedsiębiorca dokona wyboru skali podatkowej, powinien rozliczyć się z fiskusem z wykorzystaniem druku PIT-36, który składa się do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Jak wygląda rozliczenie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej dla przedsiębiorcy?czytaj dalej

Czy odszkodowania za klęski żywiołowe (np. huragan) podlegają opodatkowaniu?

W wyniku klęski żywiołowej, m.in. huraganu, tornada, powodzi czy pożaru po uderzeniu pioruna, można stracić cały swój majątek. Jeśli dana osoba była ubezpieczona, może otrzymać odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczonego, w całkiem pokaźnej wysokości. Nasuwa się przy tym pytanie, czy jeśli otrzymujemy takie świadczenie ubezpieczeniowe, to będzie ono zaliczone do naszych przychodów? Czy odszkodowanie podlega pod opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy je wyszczególnić w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Warto to sprawdzić, aby w przyszłości nie mieć nieprzyjemności ze strony urzędu skarbowego.czytaj dalej

Dla kogo ulga budowlana i remontowa - zestawienia PITy

Składając zestawienia PITy w Urzędzie Skarbowym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, podatnicy mają możliwość obniżenia swojego zobowiązania podatkowego wobec fiskusa o ulgi i odliczenia, przy których spełniają określone prawem warunki. W przepisach podatkowych katalog ulg przez kilkanaście ostatnich lat ulegał wielu modyfikacjom, w wyniku których część ulg zostało wygaszonych, a pojawiły się nowe. Obecnie w ustawie o PIT na próżno można szukać ulgi budowlanej czy remontowej, a jednak niektórzy podatnicy z powodzeniem korzystają z tych ulg jeszcze w chwili obecnej. Jak to możliwe? Ulga budowlana i ulga remontowa w PIT wykorzystywana jest na zasadach praw nabytych do ulg, w okresie ich obowiązywania. Istnieje również ulga budowlana, polegająca na możliwości odliczenia części zapłaconego podatku VAT od materiałów budowlanych. Jak zestawienia PITy powinny ujmować takie ulgi podatkowe i kto właściwie będzie miał do nich prawo?czytaj dalej

Sprzedaż drobnych wyrobów własnych (rękodzieło) na Allegro a rozliczenie podatkowe

Ręczne wyroby własne, czyli wyroby rękodzielnicze, takie jak biżuteria, ozdoby choinkowe, sweterki na szydełku czy na drutach i inne, podobne produkty, mogą stanowić dodatkowe źródło zarobku dla osoby, która je wykonuje, a później sprzedaje. Sprzedaż drobnych wyrobów rękodzielniczych może być zorganizowana za pośrednictwem serwisu Allegro w internecie. Pytanie tylko, czy w takim przypadku trzeba ująć takie przychody w rocznym PIT i jakie rozliczenie podatkowe roczne pozwoli na ujęcie sprzedaży wyrobów własnych?czytaj dalej

Nowsze artykuły