Ulga na działalność badawczo-rozwojową w miejsce ulgi na nowe technologie


Działalność badawczo-rozwojowa pozwala na rozwój nie tylko pojedynczym firmom, ale i całej branży czy gospodarki narodowej jako takiej. Niestety, ale podejmowanie takich działań wiąże się z koniecznością poniesienia z tego tytułu pewnych wysokich kosztów. Nie można ich uniknąć, ale za to mogą stać się podstawą skorzystania w rozliczeniu rocznym PIT ze szczególnej ulgi. Ulga na działalność badawczo-rozwojową istnieje od niedawna w przepisach podatkowych, ale już wielu przedsiębiorców zaczęło się nią interesować. Dotychczas funkcjonowała na gruncie polskiego prawa podatkowego ulga na nowe technologie i ulga na innowacje. Na czym one polegały i czy nowa ulga będzie bardziej dostępna dla przedsiębiorców, będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych?

 

Ulgi z tytułu wykorzystywania nowych technologii

Ulga na innowacje nazywana również ulgą na nowe technologie przysługiwała w kilku ostatnich latach podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą. Warunkiem jej zastosowania było stosowanie nowoczesnych technologii i inwestowanie w nie oraz ponoszenie z tego tytułu określonych kosztów w poprzednim roku podatkowym. Podstawą do skorzystania z ulgi było wykazanie wydatków na nowe technologie, w tym na innowacyjne systemy informatyczne dla firmy, łącznie z licencjami na oprogramowanie.

W art. 26 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku zapisano, że w ramach ulgi na nowe technologie podatnik może od podstawy obliczenia podatku odliczyć wydatki poniesione na nabycie nowych technologii. W ustawie dodano, że pod pojęciem tym należy rozumieć wszelkiego rodzaju wiedzę technologiczną, w postaci wartości niematerialnych i prawnych, która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat. Klasyfikację danej technologii do grona „nowych” dokonuje jednostka naukowa niezależna względem podatnika.

Wydatki poniesione na nabycie nowych technologii w ramach ulgi na innowacje, podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 50 proc. wydatkowanej kwoty, zgodnie z art. 18b ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Nowa ulga na B+R

Od 2016 roku ulga na innowacje, tudzież ulga na nowe technologie, przestała istnieć i została zastąpiona ulgą na działalność badawczo-rozwojową, na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Ustawę podpisał Prezydent RP 16 października 2015 roku. Zgodnie z nią w przepisach znalazła się ulga na innowacyjność, która umożliwia zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na badania i rozwój ponoszonych przez przedsiębiorców.

Przede wszystkim należy uświadomić sobie i innym, co trzeba rozumieć pod pojęciem działalności badawczo-rozwojowej. Jest to działalność twórcza, obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, która jest lub była podejmowana w sposób systematycznym, a jej celem było zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań.

Badaniami badawczo-rozwojowymi mogą być badania:

  • podstawowe, tj. oryginalne, unikalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne, których celem jest zdobycie w pierwszej kolejności nowej wiedzy o przyczynach zjawisk i obserwowalnych faktach, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
  • stosowane, czyli badania podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane na zastosowania praktyczne, głównie komercyjne;
  • przemysłowe, których celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, w celu opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług.

Ulga innowacyjna dotyczy także prac rozwojowych, czyli działań polegających na nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu posiadanej aktualnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do tworzenia i projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

Jak skorzystać z nowej ulgi?

Przedsiębiorca podejmujący w poprzednim roku podatkowym działalność badawczo-rozwojową i chcący skorzystać z nowej ulgi w PIT, powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na działalność B+R i odliczyć je od podstawy opodatkowania. Ulgę na działalność badawczo-rozwojową ujmuje się w PIT-36, czyli w zeznaniu podatnika opodatkowanego skalą podatkową lub w PIT-36L, czyli w zeznaniu podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym.

Do deklaracji głównej należy dołączyć załącznik PIT/BR, który stanowi informację o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.