Ulga na dziecko z poprzedniego małżeństwa żony


Rozliczenia PITy małżeństw wychowujących wspólnie dzieci mogą ujmować ulgę prorodzinną. Ulga na dziecko może być też ujmowana osobno w PIT męża lub w PIT żony, jeśli na przykład dotyczy wyłącznie dziecka jednego ze współmałżonków. Czy ulga prorodzinna znajdzie swoje zastosowanie, jeśli ojczym wychowuje dziecko z pierwszego małżeństwa żony?

 

Warunki dotyczące korzystania z ulgi na dziecko

Ulga na dziecko, nazywana również ulgą rodzinną lub ulgą prorodzinną, jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych, z jakich korzystają polscy podatnicy. Warunki jej wykorzystania w rocznej deklaracji podatkowej wskazują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla zastosowania ulgi w PIT wymaga się, aby podatnik przez co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego wychowywał lub sprawował opiekę nad dzieckiem. Ulga na dziecko przyznawana jest podatnikom w związku z:

 • wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
 • sprawowaniem funkcji opiekuna prawnego, jeśli dziecko z podatnikiem zamieszkiwało,
 • sprawowaniem opieki w formie rodziny zastępczej nad dzieckiem, na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga na dziecko może być wykorzystana między innymi przez mężczyznę, który wychowuje nie swoje dziecko - małoletniego z poprzedniego małżeństwa swojej żony. Niemniej musi on jako ojczym zaadoptować dziecko drugiego małżonka. W przeciwnym wypadku nie będzie miał prawa skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania tego dziecka nawet wtedy, jeśli faktycznie przez cały poprzedni rok podatkowy się nim zajmował.

Zwykle ulga prorodzinna będzie przysługiwała w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem nieletnim, choć są wyjątki od tej reguły. Na dziecko pełnoletnie również można wykorzystać w rocznym rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, z ulgi prorodzinnej, choć dziecko musi być osobą niepełnosprawną lub osobą uczącą się. Ulga rodzinna przyznawana jest w związku z wychowywaniem lub opiekowaniem się dzieckiem:

 • małoletnim,
 • bez względu na jego wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku życia, uczącym się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli nie przekraczającej kwoty 3.089 zł.

Jak wygląda odliczenie ulgi na dziecko?

Ulga na dziecko podlega odliczeniu w zeznaniu podatkowym podatnika w wysokości:

 • 1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko,
 • 2000,04 zł na rok na trzecie dziecko,
 • 2700 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci.

Jednak nawet przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków, nie każdy podatnik ją rzeczywiście zastosuje w swoim rozliczeniu rocznym. Można tego dokonać, jeśli dana osoba lub osoby uzyskiwały w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Dlatego ulga rodzinna może być ujęta wyłącznie w deklaracjach PIT-37 lub PIT-36. Nie ma przy tym znaczenia, czy podatnik pozyskiwał dochody za pośrednictwem płatnika czy też sam był zobowiązany do odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych lub samego podatku. Dlatego też ulga na dziecko nie może zostać zastosowana w przypadku:

 • Rozliczeń na druku PIT-36L, właściwych dla opodatkowania podatkiem liniowym,
 • Rozliczeń na druku PIT-28, właściwych dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • Rozliczeń na druku PIT-16A, właściwych dla karty podatkowej.

Ponadto przy rozliczaniu ulgi tylko na jedno dziecko, rodzice lub podatnik samodzielnie rozliczający się w ramach deklaracji rocznej muszą spełnić kryterium dochodowe. Jeśli rodzic chce skorzystać z ulgi na jedno dziecko, wtedy jego dochód nie może być wyższy w deklaracji rocznej od kwoty 56 tys. zł, a jeśli rodzice rozliczają się wspólnie, to limit dochodu wyniesie 112 000 zł. Taka sama kwota obowiązuje rodziców samotnie wychowujących dzieci. Kryterium wysokości dochodu, ograniczające dostęp do ulgi prorodzinnej w rocznych deklaracjach podatkowych znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku rodziców chcących zastosować ulgę na jedno dziecko. Przy dwojgu dzieci w rodzinie lub przy większej ich liczbie, kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.