Ulga na leki niezwiązane bezpośrednio z niepełnosprawnością - informacje


Roczne zeznania podatkowe Pity osób niepełnosprawnych mogą pod pewnymi warunkami, uwzględniać ulgę podatkową na rehabilitację. Jest to ulga rehabilitacyjna, której integralną częścią jest ulga na leki. Czy zeznanie PIT osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna może uwzględnić ulgę na zakup leków, które nie są związane z niepełnosprawnością podatnika? Na jakie leki przysługuje odliczenie podatkowe?

 

Uprawnieni do ulgi na leki

Ulga na leki jest jedną z ulg podatkowych związanych z niepełnosprawnością. Właściwie, jeśli podatnik korzysta z ulgi na leki, to formalnie korzysta z ulgi z tytułu niepełnosprawności. Ulga na leki to element ulgi rehabilitacyjnej i osoby, które są uprawnione do zastosowania ulgi na rehabilitację mogą odliczać jednocześnie w swoich rocznych zeznaniach podatkowych wydatki na farmaceutyki. Prawo do ulgi na leki będą miały osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Dlatego dla rozpatrzenia konstrukcji ulgi na leki należy wiedzieć, komu przysługuje i z jakiego powodu, ulga rehabilitacyjna. Otóż, z ulgi tej skorzystają osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunowie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Generalnie, ulga rehabilitacyjna związana jest z ponoszeniem przez podatników wydatków związanych z rehabilitacją i leczeniem osób niepełnosprawnych.

Według prawa podatkowego, za osoby niepełnosprawne uznaje się podatników posiadających orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności - lekkiego, umiarkowanego lub znacznego.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wskazano w art. 3 i 4, kogo można zaliczyć do poszczególnych stopni niepełnosprawności. Zatem, w stopniu znacznym niepełnosprawnym są osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagające, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Podobnie jak w przypadku ulgi rehabilitacyjnej, tak przy uldze na leki uprawnionymi do skorzystania z niej będą opiekunowie osób niepełnosprawnych. Opiekunem jest podatnik, który ma na utrzymaniu osoby bliskie z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Ponadto, opiekun powinien być osobą z rodziny niepełnosprawnego. Może to być:

  • współmałżonek,
  • dzieci własne i przysposobione,
  • dzieci obce przyjęte na wychowanie,
  • pasierbowie,
  • rodzice,
  • rodzice współmałżonka,
  • rodzeństwo,
  • ojczym i macocha,
  • zięć,
  • synowa.

Podatnik będący opiekunem osoby niepełnosprawnej nie skorzysta z ulgi na leki, jeśli dochody niepełnosprawnego są wyższe od kwoty 9120 zł.

Dodatkowo, aby odliczyć ulgę na leki w PIT należy rozliczać się z fiskusem albo na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej lub za pośrednictwem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak skonstruowana jest ulga na leki?

Konstrukcja ulgi na leki wskazuje, że pozwala ona na odliczenie wydatków na leki poniesione przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów. Ale uwaga! Nie można odliczyć wszystkich kosztów zakupu leków, ponieważ odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Jeśli w danym miesiącu koszty zakupu leków przez podatników uprawnionych do zastosowania ulgi na leki wyniósł 70 zł, to ulga nie zostanie odliczona. Natomiast, wszelkie kwoty ponad 100 zł będą mogły być obiektem odliczenia w ramach ulgi na leki w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Nie wszystkie leki kupowane przez osobę niepełnosprawną lub opiekuna takiej osoby będą mogły stanowić podstawę do dokonania rozliczenia podatkowego z odpisem z tytułu ulgi na leki. Mogą to być wyłącznie leki przepisywane na receptę, przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego dla niepełnosprawnego, które ten przyjmuje stale lub czasowo.

Pacjent musi być w posiadaniu zalecenia lekarskiego w formie recepty lub podpisanej i wystawionej przez lekarza karty pacjenta, aby ulga na leki była odliczona poprawnie i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Wśród medykamentów stanowiących podstawę odliczenia ulgi na leki nie znajdą się leki powszechnie dostępne i stosowane, np. leki przeciwbólowe, stosowane przez niemalże każdego z nas.