Wczoraj złożyłem PIT37, ale zapomniałem dołączyć PIT-0 (jestem dawcą krwi) - co teraz?


Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%, za pośrednictwem płatnika, powinni złożyć do Urzędu Skarbowego swoje rozliczenie roczne na druku PIT37. Deklaracja Pit-37 stwarza szerokie możliwości w zakresie korzystania przez podatników z licznych ulg i preferencji podatkowych.

 

Podatnik ma możliwość skorzystania w niej z między innymi ulgi na krew, ale musi przy tym pamiętać, aby przy wykazaniu ulgi w deklaracji głównej, dołączyć do niej odpowiedni załącznik - PIT-0. Co stanie się, jeśli pomimo uwzględnienia w PIT37 ulgi dla honorowych krwiodawców, podatnik zapomni o dołączeniu do zeznania podatkowego rocznego druku PIT/O przeznaczonego na wykazanie takiej ulgi? Jak powinien się w takiej sytuacji zachować?

Ulga dla honorowych krwiodawców

Ulga na krew, nazywana również ulgą dla honorowych krwiodawców, może zostać wykorzystana w rocznym rozliczeniu podatkowym podatnika, jeśli w poprzednim roku podatkowym oddawał on nieodpłatnie krew do stacji krwiodawstwa. Ulga na krew stanowi jeden z typów ulgi z tytułu darowizny. Z tego względu należy przy jej odliczaniu zsumować ją z innymi ulgami o podobnym charakterze, w tym z odliczeniem z tytułu darowizny na cele kościelne czy cele organizacji pożytku publicznego. Łącznie, odliczenie z tytułu tych trzech ulg nie może przekroczyć limitu 6% dochodu wykazanego w deklaracji rocznej podatnika.

Nie bez znaczenia dla przyznania prawa do ulgi na krew jest to, na jakim druku PIT rozlicza się podatnik w danym roku podatkowym. PITy honorowych dawców krwi mogą uwzględniać ulgę z tytułu krwiodawca, jeśli podatnik posługuje się jednym z następujących druków podatkowych:

  • PIT-36 lub PIT-37, właściwych dla podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
  • PIT-28, właściwego dla podatników rozliczających się z Urzędem Skarbowym za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga na krew przysługuje dawcom krwi, którzy jednocześnie rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, gdzie podstawą odliczenia jest dochód podatnika, tj. różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Z kolei, ryczałtowcy odejmą kwotę ulgi od właściwej dla nich podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którą jest przychód, bez pomniejszenia go o koszty uzyskania.

Praktyczne kwestie w rozliczaniu ulgi na krew

Honorowy krwiodawca może złożyć rozliczenie roczne, np. PIT37 z ulgą dla krwiodawców, odliczając odpowiednią wysokość ulgi. W danym roku podatkowym kobieta może oddać 1,8 litra krwi, a mężczyzna 2,7 litra, oraz każdy może oddać po 25 litrów osocza. Za litr oddanej krwi lub osocza przysługuje ekwiwalent w wysokości 130 zł. Maksymalne odliczenie z tytułu ulgi na krew u mężczyzny wynosi 3601 zł, a u kobiety 3484 zł. Oczywiście, należy wziąć przy tym pod uwagę limit 6% dochodów dla odliczania wszystkich darowizn.

Oprócz ujęcia ulgi na krew w Pit-37 podatnik powinien wypełnić i złożyć wraz z deklaracją główną do właściwego względem swojego miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, odpowiedni załącznik. Ulgę ujmuje się w załączniku PIT-0, w którym należy podać:

  • kwotę ekwiwalentu za przekazaną darowiznę krwi
  • dane pozwalające na identyfikację stacji krwiodawstwa, na rzecz której podatnik przekazał krew
  • kwotę dokonanego odliczenia podatkowego

Podstawą dokonania rozliczenia ulgi na krew jest zaświadczenie jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi, o ilości bezpłatnie oddanej krwi i jej składników przez krwiodawcę. Zaświadczenia nie dołącza się do deklaracji głównej, ani nie podpina się w załączniku PIT/O. Niemniej, należy nim dysponować na wypadek kontroli prowadzonej przez Urząd Skarbowy lub Urząd Kontroli Skarbowej. Jest on potwierdzeniem dokonania darowizny krwi i podstawą potwierdzenia zasadności zastosowania ulgi na krew w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Jeśli podatnik złożył już swój PIT37 w Urzędzie Skarbowym, wykazał w nim ulgę na krew, ale zapomniał dołączyć do niego formularz PIT-0, powinien dokonać korekty rozliczenia podatkowego. Polegać to będzie na złożeniu ponownie tej samej deklaracji Pit-37 ale wraz z odpowiednim załącznikiem. Uzasadnieniem przyczyny korekty będzie brak wymaganego załącznika, pozwalającego na skorzystanie z konkretnej ulgi podatkowej.