Zestawienie na druku PIT36 a możliwe ulgi podatkowe do zastosowania


Druk PIT36 przeznaczony jest dla podatników, rozliczających się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej - 18 i 32%.

 

Podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. PITy na drukach PIT-36 mogą być składane na preferencyjnych zasadach. Można w takich drukach pity zastosować liczne ulgi podatkowe. Jakie?

Dla kogo PIT-36?

Rozliczenie roczne na druku PIT36 składają podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika, czyli sami byli zobowiązani do odprowadzania podatku lub zaliczek na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego. Rozliczenie Pit-36 jest właściwe dla tych podatników, którzy wybiorą skalę podatkową, jako metodę rozliczenia dochodów pozyskiwanych samodzielnie, z  tytułu:

 • Działalności gospodarczej,
 • Działalności wykonywanej osobiście.

Za pośrednictwem druków PIT-36 rozliczają się między innymi podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym:

 • prowadzili najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę lub zawarli inną umowę o podobnym charakterze, a uzyskane w ten sposób dochody opodatkowali na zasadach ogólnych,
 • korzystali z kredytu podatkowego, czyli zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • byli obowiązani do dokonania doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego,
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • sprzedali nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008,
 • osiągali dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej,
 • posiadali źródła przychodów z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Preferencje podatkowe dla druku PIT-36

Formularz PIT-36 jest drukiem pozwalającym na zastosowanie w nim przez podatnika licznych ulg i preferencji podatkowych. Między innymi, takie pity mogą być składane jako wspólne rozliczenia roczne współmałżonków lub jako deklaracje podatkowe osób samotnie wychowujących dziecko.  W przypadku składania preferencyjnych rozliczeń PIT-36 podatek dochodowy należny fiskusowi liczony jest w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, lub dochodów samotnego rodzica dzielonych na pół. Dzięki temu podatnik może odzyskać część nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych, zwłaszcza, jeśli płacił podatek według 32% stawki. PITy tego rodzaju dają możliwość zastosowania kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł na jednego podatnika oraz możliwość przekazania 1% podatku dochodowego podatnika należnego fiskusowi na cele charytatywne, dla organizacji pożytku publicznego.

Podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym na drukach PIT36 mają prawo skorzystać z ulg podatkowych:

 • Ulgi prorodzinnej, czyli ulgi na dziecko, o ile w przypadku wychowywania dziecka podatnik mieści się w kryterium dochodowym – 1112 tys. zł na oboje rodziców wychowujących dziecko, lub 56 tys. zł dla samotnego rodzica,
 • Ulgi internetowej,
 • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
 • Ulgi z tytułu krwiodawstwa,
 • Ulgi na darowiznę przekazaną na cele organizacji pożytku publicznego,
 • Ulgi na darowiznę dla osób bliskich,
 • Ulgi odsetkowej w związku z zaciągniętym w latach 2002-2006 kredytem mieszkaniowym,
 • Ulgi na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, odliczeniu podlega kwota zapłacona w danym roku podatkowym na takie konto podatnika,
 • Ulgi związanej z darowizną na cele kultu religijnego,
 • Ulgi na nowe technologie,
 • Ulgi abolicyjnej.

PIT-36 musi zostać złożony w Urzędzie Skarbowym w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego.